ایلان ماسک ، داستان ثروتمند شدن ایلان ماسک
بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

داستان زندگی جف بزوس، سایت آمازون و ثروتمندترین مرد دنیا

لغو
روشنایی خاموش
مشاهده بعدا
خودکار بعدی
1,636 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
فیلم ها بیشتر فیلم ها بیشتر
بالا