خلاصه بازی ناپولی 4 – آژاکس 2 (گزارش اختصاصی)
بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

ناپولی نمی تواند گلزنی را متوقف کند | هر هدف | دور نهم | سری آ 2022/23

لغو
روشنایی خاموش
مشاهده بعدا
خودکار بعدی
809 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
فیلم ها بیشتر فیلم ها بیشتر
بالا