داستان زندگی جف بزوس، سایت آمازون و ثروتمندترین مرد دنیا
بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

داستان زندگی جف بزوس ثروتمندترین انسان روی زمین

لغو
روشنایی خاموش
مشاهده بعدا
خودکار بعدی
1,790 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
فیلم ها بیشتر فیلم ها بیشتر
بالا