داستان زندگی جف بزوس، سایت آمازون و ثروتمندترین مرد دنیا
بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

داستان زندگی جف بزوس ثروتمندترین انسان روی زمین

لغو
روشنایی خاموش
مشاهده بعدا
خودکار بعدی
30 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
فیلم ها بیشتر فیلم ها بیشتر
بالا