راز آفرینش هستی در این چهار حرف نهفته است ، کدنویسی انسانها چگونه انجام می گیرد ؟؟
بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

درمورد پدیدهٔ جُت چه می دانید؟ آ

لغو
روشنایی خاموش
مشاهده بعدا
خودکار بعدی
2,082 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
فیلم ها بیشتر فیلم ها بیشتر
بالا