گل دوم بارسلونا به اینتر توسط لواندوفسکی
بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

گل سوم اینتر به بارسلونا توسط گوزنس

لغو
روشنایی خاموش
مشاهده بعدا
خودکار بعدی
290 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
فیلم ها بیشتر فیلم ها بیشتر
بالا