گل سوم اینتر به بارسلونا توسط گوزنس
بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

دبل لواندوفسکی، گل سوم بارسلونا به اینتر

لغو
روشنایی خاموش
مشاهده بعدا
خودکار بعدی
166 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
فیلم ها بیشتر فیلم ها بیشتر
بالا