یک بازی دوستانه برای تیم ملی قبل از اعزام به قطر
بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

تاج: 19 آبان آخرین بازی تیم ملی مقابل نیکاراگوئه

لغو
روشنایی خاموش
مشاهده بعدا
خودکار بعدی
1,133 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
فیلم ها بیشتر فیلم ها بیشتر
بالا