چگونه یک پیتزا فروش توانست طی یک ماه این همه پول به دست آورد
11 – Ebru Gündeş – Tanrım (Lyric Video)
بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

10 – Ebru Gündeş – Cennet (Lyric Video)

لغو
روشنایی خاموش
مشاهده بعدا
خودکار بعدی
542 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
فیلم ها بیشتر فیلم ها بیشتر
بالا