چگونه یک پیتزا فروش توانست طی یک ماه این همه پول به دست آورد
Ebru Gündeş – Çağırın Gelsin (Lyric Video)
بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

Ebru Gündeş – Ben De Bir İnsan Evladıyım (Lyric Video)

لغو
روشنایی خاموش
مشاهده بعدا
خودکار بعدی
451 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
فیلم ها بیشتر فیلم ها بیشتر
بالا